Privacyverklaring VA Melissa
VA Melissa, gevestigd te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
VA Melissa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of
omdat u deze gegevens zelf aan VA Melissa (hebt) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;
– Locatiegegevens;
– Bankrekeningnummer;
– Burgerservicenummer.

De manier waarop ik gegevens verzamel:
VA Melissa verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het doen
van concrete bestellingen van producten en/of diensten. VA Melissa verwerkt uw
persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, een overeenkomst
die u met VA Melissa hebt gesloten of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:
VA Melissa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om uw betaling af te kunnen handelen;
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te
kunnen voeren;
– Om u te informeren over wijzigingen van diensten en/of producten;
– Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren of voor het toezenden van een offerte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
VA Melissa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn
voor de persoonsgegevens welke van belang zijn voor de Belastingdienst: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
VA Melissa verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit VA
Melissa een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. VA Melissa blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
VA Melissa gebruikt functionele cookies.
vamelissa.nl gebruikt Google Analytics.
Het IP-adres in Google Analytics is anoniem gemaakt.
Er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google.
Er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
De volgende rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens:
– U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
– U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
VA Melissa;
– U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat u bij VA
Melissa een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die VA Melissa van u
beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie,
te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar melissa@vamelissa.nl. VA Melissa reageert
zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
VA Melissa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
melissa@vamelissa.nl.